Šta je SOUNDSORY program i kome je namenjen?

Šta je SOUNDSORY program i kome je namenjen?

SOUNDSORY je specifično dizajniran sistem koji koristi multi-senzorni pristup koji kombinuje zvuk i pokret kako bi simultano stimulisao auditivni i vestibularni sistem. Ovakva integrativna metoda stimulacije pruža jedinstven pristup senzornoj obradi, emocionalnoj regulaciji i razvoju kognitivnih veština.

Na bilo kom uzrastu mozak je podložan promenama i sposoban je da stvara nove konekcije kroz specifične ponavljajuće stimuluse. SOUNDSORY program je dizajniran tako da zadrži pažnju mozga i da omogući intenzivnu multisenzornu stimulaciju. Ovakav program pomaže mozgu da se reorganizuje tako što će formirati nove konekcije.

Disanje, govor, kretanje, čitanje, spavanje, kao i mnoge druge funkcije su podređene ritmu. Reakcija na ritam nam deluje kao jednostavno ponašanje, a zapravo on je povezan sa mnogim važnim funkcijama mozga uključujući i uklopljenost u vreme koji ima važnu ulogu u efikasnoj koordinaciji mentalnih i fizičkih aktivnosti.

soundsory

Tapšanje rukama u ritmu neke muzike izgleda jednostavno, a uključuje veoma složene kognitivne funkcije. Bez obzira da li igramo ili samo lupkamo nogom u ritmu muzike mi možemo osetiti kako muzika utiče na naše pokrete. Osećamo zvuke kao iskustvo pokreta, baš kao i da se sami krećemo. Muzika može imati uticaj na držanje, ravnotežu i koordinaciju zbog toga što su slušna i vestibularna funkcija uha međusobno povezani. Drugim rečima muzika može uticati na konekciju između auditivnog i vestibularnog sistema i uticati na funkcije mozga i organizaciju tela. Muzika u SOUNDSORY programu je posebno odabrana i obrađena kako bi naglasila ritam koji je dovoljno lak i jednostavan da bi ga mozak adekvatno percipirao, ali koji je ujedno jak i intenzivan kako bi podstakao pažnju. Dužina svake pesme je određena tako da se mozak navikne na ritam , ali da se izbegne proces habituacije.

Pravilna obrada senzornih informacija nam omogućava da predvidimo ali i da prihvatimo konstantne promene informacija koje dolaze iz našeg okruženja. SOUNDSORY prenosi muziku sa naglim promenama tonskih kontrasta, koji stimulišu integraciju ritma muzike. Ritam muzike uči mozak kako da obradi informacije. Da bi se informacije pravilno obradile mozak mora biti sposoban da određeni stimulus predvidi, integriše i da adekvatno i na vreme reaguje na njega. Ako želite da uzmete šolju u kojoj se nalazi vrela voda, uradićete to veoma pažljivo, zato što će mozak obraditi informaciju i predvideti da je to potencijalno opasna situacija u kojoj možete da se opečete i na snovu toga će organizovati i prilagoditi pokret. Uz muziku mozak aktivno gradi predviđanje melodije kroz razumevanje ritma i tempa. Kada se njegova predviđanja potvrde mi osećamo zadovoljstvo i samopouzdanje, a mozak poboljšava svoju sposobnost da ostane usredsređen i razvije organizacione sposobnosti. A ko mozak nema dovoljno vremena da napravi adekvatnu predikciju ili kada je senzorni stimulus previše složen nastaje konfuzija i dezorganizacija. Kada muzika ne može da izazove osećaj ritma ona će biti prepoznata kao neprijatna buka. SOUNDSORY koristi stimulaciju kroz muziku i ritam i tako uči mozak da predvidi zvučne kontraste i da na taj način stvara zadovoljstvo i samopouzdanje.

soundsory

SOUNDSORY koristi dve različite vrste obrade zvuka kako vazdušne tako i koštane, da bi na što bolji način stimulisao mozak. Ova dva sistema na različit način obrađuju informacije i tako dopunjuju jedan drugog.

SOUNDSORY program obuhavata i seriju od 50 specifično dizajniranih vežbi koje utiču na ojačavanje neuronskih mreža u mozgu i na povećanje njihove efikasnosti. Ritmičke vežbe su posebno dizajnirane da se fokusiraju na tri važna aspekta:

 • somatski pokreti: pomažu integraciju primitivnih refleksa kroz seriju ponavljajućih vežbi
 • vremenska i ritmička kontrola: sprovođenje specifičnih vežbi uz postepeno menjanje ritma njihovog izvođenja
 • balans i prostorno rasuđivanje: usko su povezani sa razvojem svesti o sopstvenom telu i koordinaciji. Vežbe su organizovane kroz ponavljanje pokreta od jednostavnih ka složenim.

Program je dizajniran tako da bude siguran, efikasan i može da pomogne svima, kako deci tako i odraslima, ali najviše osobama sa autizmom i razvojnim problemima, poremećajima senzorne i auditorne obrade, kašnjenjem u motornom razvoju, osobama koje imaju problema sa ravnotežom i koordinacijom, ADD i ADHD-om.

Program SOUNDSORY pomaže kod:

 • veštine određivanja vremena i redosleda
  praksije i motornog planiranja
 • percepcije i navigacije u prostoru
 • sposobnosti praćenja uputstava
 • čitanja i pisanja
  pažnje i fokusa.