Logopedsko-defektološki centar LogoVox nastao je kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u radu kako sa decom tako i sa odraslim osobama koje imaju različite govorno-jezičke poremećaje.

Mi smo tim stručnjaka koji čine logopedi, surdoaudilozi, defektolozi , reedukatori psihomotorike i psiholozi.

Udružili smo se u cilju da pružimo stručnu pomoć iz oblasti patologije govora i jezika, motornih, senzornih i psihofizioloških poremećaja dece i odraslih.

Želja nam je da ljubav pema svom pozivu usmerimo ka onima kojima je naša pomoć potrebna.

Radimo na detekciji, prevenciji, ranoj stimulaciji, habilitaciji i rehabilitaciji dece i odraslih. Rad u našem Centru je individualan i prilagođen svakom pojedincu.

Naša obaveza je da se svakodnevno stručno usavršavamo u različitim oblastima kako bi vam pružili kvalitetniju i sveobuhvatniju podršku.

logovox logo

Smatramo da su roditeji bitni članovi tima i naši koterapeuti u radu, te se zato posebna pažnja poklanja ostvarivanju saradnje sa porodicom.

Postanite deo naše porodice a mi ćemo vaše poverenje opravdati zajedničkim rezultatima jer SVI IMAJU PRAVA NA GLAS I GOVOR.

Vaš

Logopedsko-defektološki centar LogoVox

Aleksandra Vukić

Mast. defektolog-logoped

Rođena je 1987. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Velikoj Plani. Nakon završene srednje škole upisala je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu,  na smeru logopedije. 

“Nastavak…“


Diplomirala je 2011. na osnovnim studijama i nastavila školovanje na master studijama na istom fakultetu. Nakon završenih master studija, 2012. godine, postaje pripravnik Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Tom prilikom je radila na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, odseku fonijatrije, Institutu za neurologiju, kao i Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović“. Nakon završenog pripravničkog staža nastavlja saradnju sa Kliničkim centrom Srbije. 2013. godine je položila stručni ispit u Ministarstvu zdravlja. Tokom godina, radom u državnim i privatnim ustanovama, stiče veliko iskustvo u prevenciji, dijagnostici i tretmanu govorno-jezičkih poremećaja kod dece i odraslih. Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Tui Na for children with autism, 2017. god. pri Tui Na Centre, London
 • MNRI Dinamic and postural reflex integration, 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • Neuropsihološka rehabilitacija, dijagnostičke i terapijske procedure, 2018. REBT centar, Beograd
 • 3-part Treatment Plan for OPT (oral placement therapy), 2020., Talk tools-Speech & Feeding Therapy, Techniques and Training
 • Mastering Mastecation, 2021., Talk tools-Speech & Feeding Therapy, Techniques and Training
 • Pre-Feeding Exercises: A Sensory Motor Approach, 2021., Talk tools-Speech & Feeding Therapy, Techniques and Training
 • Primena i aplikacija logopedskih artikulacionih i masažnih sondi u rehabilitaciji govora i glasa; Centar za edukaciju Torbica, 2022
 • Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji (po modelu prof.dr Svetomira Bojanina), 2021
 • Assessment and Treatment of Feeding Disorders: Focus on Swallowing, 2021., Talk tools-Speech & Feeding Therapy, Techniques and Training
 • Best practices in pediatrics feeding speech and mouth function, 2022. Talk tools- Speech & Feeding Therapy, Techniques and Training
 • Neuropsihološka rehabilitacija- terapijske procedure- napredni nivo, 2023., REBT centar Beograd

“Zatvori…“

Dorotea Marušić

Dipl. defektolog-logoped

Rođena je 1986. godine u Zagrebu.  Osnovnu školu je završila u Rumi, a  Srednju medicinsku školu u Sremskoj Mitrovici. 

“Nastavak…“

Nakon srednje škole upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, gde stiče zvanje diplomiranog defektologa – logopeda. Pripravnički staž je završila na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, na Klinici za dečiju habilitaciju i rehabilitaciju u Novom Sadu. Višegodišnje radno iskustvo stiče radom u državnim i privatnim  ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece koja imaju  različite govorno-jezičke, motorne i senzorne poremećaje; tretmanu dece i odraslih sa poremećajem fluentnosti govora.

Kontinuirano se stručno usavršava kako bi pratila inovacije u logopedskoj i psihološkoj dijagnostici i tretmanu kod dece i odraslih.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • MNRI Dinamic and postural reflex Integration; 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • Trenutno na edukaciji  Racionalno emotivno bihejvioralne terapije- REBT; pridruženi trening centar Institua Alber Elis iz Njujorka, Beograd.
 • Primarni nivo, Racionalno emotivno bihejviralna terapija-REBT; Pridruženi trening centar instituta Albert Elis iz Njujorka, Beograd, 2020.
 • Napredni nivo, Racionalno emotivno bihejviralna terapija-REBT; Pridruženi trening centar instituta Albert Elis iz Njujorka, Beograd, 2021.
 • Kognitivna i porodična terapija u radu sa decom i mladima-2021.
 • Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji (po modelu prof.dr Svetomira Bojanina), 2021.
 • Tehnike kognitivni-bihejvioralne terapije u praksi-Ekpert centar, 2022.

a

“Zatvori…“

Dragana Gvozdenović

Dipl. defektolog

Rodjena 1991. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovnu, srednju školu i fakultet. Zvanje diplomiranog defektologa stekla je na  Medicinskom fakultetu, na smeru za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju. 

“Nastavak…“

Radno iskustvo stiče radom u školama kao personalni asistent i privatnim  ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece koja imaju  različite govorno-jezičke, motorne i senzorne poremećaje.

Kontinuirano se stručno edukuje i usavršava kako bi pratila inovacije u prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece sa različitim razvojnim smetnjama.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Uvod u Brain Gym; 2019. “Move & Learn” Zagreb
 • Brain gym 101; 2019. “Move & Learn” Zagreb
 • Procena psihopatologije dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta; 2019. Centar za razvoj potencijala dece i mladih “Play” Novi Sad
 • Stručno usavršavanje iz područja edukacijske kineziologije- radionica “Double doodle play”; 2020. “Move & Learn” Zagreb
 • Building Block Activities of Movement Based Learning; 2020. god. “Move & Learn” Zagreb
 • Kognitivna i porodična terapija u radu sa decom i mladima; Ordinacija Krug, 2021.

a

“Zatvori…“

Jelena Kovačić

Dipl. defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

Rodjena 1984. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovnu i srednju školu. Zvanje diplomiranog defektologa – logopeda stiče na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

“Nastavak…“

Dugogodišnje radno iskustvo stiče radom u državnim i privatnim  ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece koja imaju  različite govorno-jezičke, motorne i senzorne poremećaje; tretmanu dece i odraslih sa poremećajem fluentnosti govora, kao i na neuropsihološkoj rehabilitaciji dece i odraslih.

Kontinuirano se stručno edukuje i usavršava kako bi pratila inovacije u logopedskoj dijagnostici i tretmanu kod dece i odraslih.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom; 2015. na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu
 • Building Blocks Activities of Movement Based Learning; 2015. god. u Vukovom centru u Novom sadu
 • Tui Na for children with autism; 2017.  pri Tui Na Centre, London
 • MNRI Dinamic and postural reflex Integration; 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • MNRI NeuroTactile Integration; 2019.  Svetlana Masgutova educational institute
 • MNRI Oral – Facial Reflex Integration Level 1
 • Neuropsihološka rehabilitacija, dijagnostičke i terapijske procedure; 2018. REBT centar Beograd
 • Brain Gym 101; 2019. “Move & Learn” Zagreb
 • Primena i aplikacija logopedskih artikulacionih i masažnih sondi u rehabilitaciji govora i glasa; Centar za edukaciju Torbica, 2021

 • Tomatis® Practitioner Level 1; Tomatis Developpement S.A. Luxembourg, 2021

a

“Zatvori…“

Vanja Kostić

Mast. logoped

Rođena je 1985. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole upisala je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu  gde je diplomirala 2009. godine na smeru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba oštećenog sluha.

“Nastavak…“

Pripravnički staž je završila u Domu za decu i omladinu oštećenog sluha pri Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Beogradu. Master rad je odbranila 2019.-e godine na temu “Ekspresivni govor kod dece sa razvojnom disfazijom”. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa govorno-jezičkim poremećajima, kao i sa decom sa oštećenim sluhom.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Primena “KSAFA” sistema u dijagnostici i tretmanu poremećaja sluha, govora i jezika, pažnje, ponašanja i učenja; 2012. Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora
 • Tui Na for children with autism; 2017.  pri Tui Na Centre, London
 • MNRI Dinamic and postural reflex Integration; 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • MNRI NeuroTactile Integration; 2019.  Svetlana Masgutova educational institute
 • Neuropsihološka rehabilitacija, dijagnostičke i terapijske procedure; 2020. REBT centar Beograd
 • MNRI Oral – Facial Reflex Integration Level 1
 • Primena i aplikacija logopedskih artikulacionih i masažnih sondi u rehabilitaciji govora i glasa; Centar za edukaciju Torbica, 2021

 • Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji (po modelu prof.dr Svetomira Bojanina), 2021

 • Systematic Approach to Teaching Speech to Non-Vocal Individuals with Autism; Talk Tools, 2022

a

“Zatvori…“

 

 

Jovana Samardžija

Dipl. defektolog

Rođena je 1991. godine u Virovitici. Osnovnu školu je završila u Beški, a Srednju medicinsku u Novom Sadu. 2010. godine upisuje Medicinski fakultet na smeru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – inkluzivno obrazovanje.

“Nastavak…“

Tokom četvorogodišnjih studija stiče praktična i teorijska znanja za rad sa decom sa različitim razvojnim smetnjama. Osnovne akademske studije Specijalne edukacije i rehabilitacije završava 2016. godine i stiče zvanje diplomiranog defektologa.

Dodatno radno iskustvo stiče radeći kao personalni asistent u O.Š. „Petefi Šandor“ kao i u volonterskom radu u O.Š. „Kosta Trifković“ u Novom Sadu.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Kontinuirano se stručno usavršava kako bi pratila inovacije u defektološkoj dijagnostici i tretmanu dece.
 • Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji (po modelu prof.dr Svetomira Bojanina), 2021
 • Kognitivna i porodična terapija u radu sa decom i mladima; Ordinacija Krug, 2021.

“Zatvori…“

Aleksandra Malivuk

Dipl. defektolog

Rođena je 1997. godine u Novom Sadu, gde je pohađala osnovnu školu i gimnaziju. Nakon završene srednje škole, 2017. godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, na katedri za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, gde stiče zvanje diplomirani defektolog modul logopedija.

“Nastavak…“

Tokom studija radila je praksu u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku i Sigurnoj dečijoj kući u Centru za socijalni rad. Nakon sticanja diplome osnovnih studija, 2022. godine upisuje master studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Pored dosadašnjeg stečenog znanja prati i usvaja inovacije u oblasti dijagnostike i tretmana kod dece koja imaju različite govorno – jezičke poremećaje.

“Zatvori…“

Teodora Bođanec

Master defektolog

Rođena je 1994. godine u Vrbasu. Osnovnu školu je završila u Ruskom Krsturu, a srednju Medicinsku školu u Subotici. Zvanje master defektologa stiče na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na smeru za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – višestruka ometenost.

“Nastavak…“

Nakon studija, primenom praktičnih i teorijskih znanja, radno iskustvo stiče u školi kao personalni asistent i u privatnim ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu sa decom koja imaju različite razvojne teškoće, a sve u cilju promovisanja zdravog načina života za dalji rast i razvoj deteta.

Pokazuje veliko interesovanje prema Montesori pedagogiji, čije principe primenjuje u svom radu kako bi postigla željene rezultate kod deteta.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

AB program – Procena i tretman neitegrisanih primitivnih refleksa kod dece sa problemima u učenju i razvojnim smetnjama; 2022. Beogradski razvojni centar.

Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom; 2021. Institut za mentalno zdravlje u Beogradu.

Mindfulness tehnike i vežbe u radu sa decom; 2020. Mindfulness centar Novi Sad.

Osnovni bazični kurs Montesori programa 1. i 2. deo; 2020. Montesori društvo Srbije.

Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom; 2019. Republički zavod za socijalnu zaštitu.

Upoznavanje i primena osnovnih tehnika SON RISE programa; 2019. Centar za dečiju psihologiju.

Program podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju „Naša priča“; 2018. „Harmonija“ Novi Sad.

“Zatvori…“

Jelena Marić

Mast. logoped

Rođena je 1998. godine u Kikindi, gde je pohađala osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole upisala je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu gde stiče zvanje diplomiranog logopeda.

“Nastavak…“

Pred kraj osnovnih studija uključuje se u volonterski rad na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu, gde obavlja i obaveznu stručnu praksu upoznajući se sa različitim metodama koje se primenjuju u radu sa decom koja imaju govorno-jezičke poteškoće. Master rad je odbranila 2022. godine na temu “Fonološka svesnost kod dece prvog razreda osnovne škole”.

Učestvuje u konferencijama i radionicama gde stiče dodatna znanja i prati aktuelnosti u polju specijalne edukacije i rehabilitacije.

Pored dosadašnjeg stečenog znanja prati i usvaja inovacije u oblasti dijagnostike i tretmana kod dece koja imaju različite govorno-jezičke poremećaje.


Edukacije i dodatna usavršavanja:

  • Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modeli prf. Svetomira Bojanina ; Beograd 2023

“Zatvori…“

Ana Japuš

Dipl. logoped

Ana Japus

Rođena je 1995. godine u Novom Sadu, gde je pohađala osnovnu i srednju
školu. Nakon završene srednje škole upisala je Fakultet za specijalnu
edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, gde stiče zvanje diplomiranog
logopeda.

“Nastavak…“


Za vreme studija bila je učesnik brojnih konferencija u organizaciji
FASPER-a, gde stiče dodatna znanja iz oblasti specijalne edukacije i
rehabilitacije.
Nakon sticanja diplome osnovnih studija, 2020. godine upisuje master
studije logopedije.
Radno iskustvo stiče u ŠOSO ”Milan Petrović”, gde kroz rad sa decom sa
govorno-jezičkim poremećajima usavršava stečena teorijska znanja.
Član je Srpske Logopedske Asocijacije.
Kontinuirano se stručno usavršava, kako bi pratila inovacije u logopedskoj
dijagnostici i tretmanu kod dece.

“Zatvori…“

Milica Rađenović

Dipl. logoped

milica-radjenovic-logovox

Rodena je 1997. godine. Osnovnu školu završila je u svom rodnom mestu Krajišnik, a zatim odlazi u Zrenjanin gde završava srednju školu. Nakon završetka srednje škole, 2016. godine dolazi u Novi Sad gde upisuje Medicinski fakultet na katedri za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, gde stiče zvanje diplomirani defektolog modul logopedija.

“Nastavak…“

Tokom studija radila je stručnu praksu u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku i Sigurnoj dečijoj kući u Centru za socijalni rad.

Kao apsolvent, prvo radno iskustvo stiče kao personalni asistent jednom dečaku sa
cerebralnom paralizom.
Nakon toga dobija posao u privatnoj ordinaciji ”Vukov centar” gde stiče iskustvo u radu sa decom sa raznim motoričkim poremećajima.

Pored dosadašnjeg stečenog iskustva i znanja, prati i usvaja inovacije u oblasti dijagnostike i tretmana kod dece koja imaju različite govorno-jezičke poremećaje.

“Zatvori…“