Logopedsko-defektološki centar LogoVox nastao je kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u radu kako sa decom tako i sa odraslim osobama koje imaju različite govorno-jezičke poremećaje.

Mi smo tim stručnjaka koji čine logopedi, surdoaudilozi, defektolozi , reedukatori psihomotorike i psiholozi.

Udružili smo se u cilju da pružimo stručnu pomoć iz oblasti patologije govora i jezika, motornih, senzornih i psihofizioloških poremećaja dece i odraslih.

Želja nam je da ljubav pema svom pozivu usmerimo ka onima kojima je naša pomoć potrebna.

Radimo na detekciji, prevenciji, ranoj stimulaciji, habilitaciji i rehabilitaciji dece i odraslih. Rad u našem Centru je individualan i prilagođen svakom pojedincu.

Naša obaveza je da se svakodnevno stručno usavršavamo u različitim oblastima kako bi vam pružili kvalitetniju i sveobuhvatniju podršku.

logovox logo

Smatramo da su roditeji bitni članovi tima i naši koterapeuti u radu, te se zato posebna pažnja poklanja ostvarivanju saradnje sa porodicom.

Postanite deo naše porodice a mi ćemo vaše poverenje opravdati zajedničkim rezultatima jer SVI IMAJU PRAVA NA GLAS I GOVOR.

Vaš

Logopedsko-defektološki centar LogoVox

Aleksandra Vukić

Mast. defektolog-logoped

Rođena je 1987. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Velikoj Plani. Nakon završene srednje škole upisala je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu,  na smeru logopedije.

“Nastavak…“

Diplomirala je 2011. na osnovnim studijama i nastavila školovanje na master studijama na istom fakultetu. Nakon završenih master studija, 2012. godine, postaje pripravnik Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Tom prilikom je radila na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, odseku fonijatrije, Institutu za neurologiju, kao i Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović“. Nakon završenog pripravničkog staža nastavlja saradnju sa Kliničkim centrom Srbije. 2013. godine je položila stručni ispit u Ministarstvu zdravlja. Tokom godina, radom u državnim i privatnim ustanovama, stiče veliko iskustvo u prevenciji, dijagnostici i tretmanu govorno-jezičkih poremećaja kod dece i odraslih. Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Tui Na for children with autism, 2017. god. pri Tui Na Centre, London
 • MNRI Dinamic and postural reflex integration, 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • Neuropsihološka rehabilitacija, dijagnostičke i terapijske procedure, 2018. REBT centar, Beograd

a

“Zatvori…“

Dorotea Marušić

Dipl. defektolog-logoped

Rođena je 1986. godine u Zagrebu.  Osnovnu školu je završila u Rumi, a  srednju medicinsku školu u Sremskoj Mitrovici.

“Nastavak…“

Nakon srednje škole upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, gde stiče zvanje diplomiranog defektologa – logopeda. Pripravnički staž je završila na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, na Klinici za dečiju habilitaciju i rehabilitaciju u Novom Sadu. Višegodišnje radno iskustvo stiče radom u državnim i privatnim  ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece koja imaju  različite govorno-jezičke, motorne i senzorne poremećaje; tretmanu dece i odraslih sa poremećajem fluentnosti govora.

Kontinuirano se stručno usavršava kako bi pratila inovacije u logopedskoj i psihološkoj dijagnostici i tretmanu kod dece i odraslih.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • MNRI Dinamic and postural reflex Integration; 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • Trenutno na edukaciji  Racionalno emotivno bihejvioralne terapije- REBT; pridruženi trening centar Institua Alber Elis iz Njujorka, Beograd.

a

“Zatvori…“

Dragana Gvozdenović

Dipl. defektolog

Rodjena 1991. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovnu, srednju školu i fakultet. Zvanje diplomiranog defektologa stekla je na  Medicinskom fakultetu, na smeru za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju. 

“Nastavak…“

Radno iskustvo stiče radom u školama kao personalni asistent i privatnim  ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece koja imaju  različite govorno-jezičke, motorne i senzorne poremećaje.

Kontinuirano se stručno edukuje i usavršava kako bi pratila inovacije u prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece sa različitim razvojnim smetnjama.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Uvod u Brain Gym; 2019. “Move & Learn” Zagreb
 • Brain gym 101; 2019. “Move & Learn” Zagreb
 • Procena psihopatologije dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta; 2019. Centar za razvoj potencijala dece i mladih “Play” Novi Sad
 • Stručno usavršavanje iz područja edukacijske kineziologije- radionica “Double doodle play”; 2020. “Move & Learn” Zagreb
 • Building Block Activities of Movement Based Learning; 2020. god. “Move & Learn” Zagreb

a

“Zatvori…“

Jelena Kovačić

Dipl. defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

Rodjena 1984. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovnu i srednju školu. Zvanje diplomiranog defektologa – logopeda stiče na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

“Nastavak…“

Dugogodišnje radno iskustvo stiče radom u državnim i privatnim  ustanovama gde je radila na prevenciji, dijagnostici i tretmanu kod dece koja imaju  različite govorno-jezičke, motorne i senzorne poremećaje; tretmanu dece i odraslih sa poremećajem fluentnosti govora, kao i na neuropsihološkoj rehabilitaciji dece i odraslih.

Kontinuirano se stručno edukuje i usavršava kako bi pratila inovacije u logopedskoj dijagnostici i tretmanu kod dece i odraslih.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom; 2015. na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu
 • Building Blocks Activities of Movement Based Learning; 2015. god. u Vukovom centru u Novom sadu
 • Tui Na for children with autism; 2017.  pri Tui Na Centre, London
 • MNRI Dinamic and postural reflex Integration; 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • MNRI NeuroTactile Integration; 2019.  Svetlana Masgutova educational institute
 • MNRI Oral – Facial Reflex Integration Level 1
 • Neuropsihološka rehabilitacija, dijagnostičke i terapijske procedure; 2018. REBT centar Beograd
 • Brain Gym 101; 2019. “Move & Learn” Zagreb

a

“Zatvori…“

Vanja Kostić

Mast. logoped

Rođena je 1985. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole upisala je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu  gde je diplomirala 2009. godine na smeru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba oštećenog sluha.

“Nastavak…“

Pripravnički staž je završila u Domu za decu i omladinu oštećenog sluha pri Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Beogradu. Master rad je odbranila 2019.-e godine na temu “Ekspresivni govor kod dece sa razvojnom disfazijom”. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa govorno-jezičkim poremećajima, kao i sa decom sa oštećenim sluhom.

Edukacije i dodatna usavršavanja:

 • Primena “KSAFA” sistema u dijagnostici i tretmanu poremećaja sluha, govora i jezika, pažnje, ponašanja i učenja; 2012. Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora
 • Tui Na for children with autism; 2017.  pri Tui Na Centre, London
 • MNRI Dinamic and postural reflex Integration; 2018. Svetlana Masgutova educational institute
 • MNRI NeuroTactile Integration; 2019.  Svetlana Masgutova educational institute
 • Neuropsihološka rehabilitacija, dijagnostičke i terapijske procedure; 2020. REBT centar Beograd
 • MNRI Oral – Facial Reflex Integration Level 1

a

“Zatvori…“

 

 

Jovana Samardžija

Dipl. defektolog

Rođena je 1991. godine u Virovitici. Osnovnu školu je završila u Beški, a srednju medicinsku u Novom Sadu. 2010. godine upisuje Medicinski fakultet na smeru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – inkluzivno obrazovanje.

“Nastavak…“

Tokom četvorogodišnjih studija stiče praktična i teorijska znanja za rad sa decom sa različitim razvojnim smetnjama. Osnovne akademske studije Specijalne edukacije i rehabilitacije završava 2016. godine i stiče zvanje diplomiranog defektologa.

Dodatno radno iskustvo stiče radeći kao personalni asistent u O.Š. „Petefi Šandor“ kao i u volonterskom radu u O.Š. „Kosta Trifković“ u Novom Sadu.

Kontinuirano se stručno usavršava kako bi pratila inovacije u defektološkoj dijagnostici i tretmanu dece.

“Zatvori…“

Radmila Lekić

Dipl. logoped

Rođena je 1995. godine u Vrbasu, gde je pohađala i osnovnu školu. Nakon završene srednje Medicinske škole (smer: Pedijatrijska sestra-tehničar) upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, nakon čega stiče zvanje diplomirani logoped.

“Nastavak…“

Tokom osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja učestvuje u volonterskim programima Crvenog krsta Vrbas. Svoje znanje proširuje učešćem na konferencijama INSPER, stičući veštine iz raznih oblasti kao što su npr. „Prednosti i nedostaci inkluzivnog obrazovanja u vaspitnom i obrazovnom sistemu‘‘, „Inovacije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji“ kao i mnogih drugih.

Pred završetak studija uključuje se u volonterski rad na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, upoznajući se sa različitim metodama koje se primenjuju u radu sa decom koja imaju elemente govorno-jezičke patologije.

Pored dosadašnjeg stečenog znanja prati i usvaja inovacije u oblasti dijagnostike i tretmana kod dece koja imaju različite govorno -jezičke poremećaje.

“Zatvori…“

Ana Japuš

Dipl. logoped

Ana Japus

Rođena je 1995. godine u Novom Sadu, gde je pohađala osnovnu i srednju
školu. Nakon završene srednje škole upisala je Fakultet za specijalnu
edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, gde stiče zvanje diplomiranog
logopeda.

“Nastavak…“


Za vreme studija bila je učesnik brojnih konferencija u organizaciji
FASPER-a, gde stiče dodatna znanja iz oblasti specijalne edukacije i
rehabilitacije.
Nakon sticanja diplome osnovnih studija, 2020. godine upisuje master
studije logopedije.
Radno iskustvo stiče u ŠOSO ”Milan Petrović”, gde kroz rad sa decom sa
govorno-jezičkim poremećajima usavršava stečena teorijska znanja.
Član je Srpske Logopedske Asocijacije.
Kontinuirano se stručno usavršava, kako bi pratila inovacije u logopedskoj
dijagnostici i tretmanu kod dece.

“Zatvori…“